Организатори

Директор на фестивалот

Наташа Поповиќ

Е-маил: director@ohridskoleto.com.mk

Е-маил: n.popovic@yahoo.com

Управен одбор на фестивалот

Претседател на Управен Одбор

Нина Момировска

Е-маил: president@ohridskoleto.com.mk

Член

Лилјана Ставреска

Е-маил: liljanastavreska@yahoo.com

Член

Лејла Гогова

Е-маил:

Член

Субија Изеироски

Е-маил: s.izeiroski@ohridskoleto.com.mk

Член

Катарина Митреска

Е-маил: k.mitreska@ohridskoleto.com.mk

Селектори на фестивалот за 2020 година

Музички селектор

м-р Даница Стојанова

Е-маил: danica.stojanova@ohridskoleto.com,mk

Драмски Селектор

Александар Поповски

Е-маил: aleksandar.popovski@ohridskoleto.com.mk

Програма

Стручен соработник за меѓународна соработка

Катарина Митреска,

Е-маил: k.mitreska@ohridskoleto.com.mk

Стручен соработник за музичко-сценска дејност

Субија Изеироски

Е-маил: s.izeiroski@ohridskoleto.com.mk

ПР и Односи со јавност

ПР

Сузана Вренцовска

Е-маил: s.vrencovska@ohridsko leto.com.mk

Маркетинг

Деловен асистент и протокол

Анита Алоска

Е-маил: a.aloska@ohridskoleto.com.mk

Е-маил: contact@ohridskoleto.com.mk

Маркетинг и Спонзорства

Стевчо Ристески

Е-маил: s.risteski@ohridskoleto.com.mk

Е-маил: contact@ohridskoleto.com.mk