СИГНУМ сасксофон квартет, Германија

Блаж Кемперле, сопрано саксофон Eрик Нестлер, алт саксофон Aлан Лузар, тенор саксофон Гверино Белароса, баритон саксофон   Цена на билет: 400 Денари
https://www.karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=1449&source=mktickets