Информации од јавен карактер

Сузана Вренцовска
Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
Ул. Партизанска бр 4, Охрид 
+389 76 231 010
vrencovska@gmail.com