Tрио Аура, Mакедонија

Страшо Темков, флејта
Ана Гацева, пијано
Марјан Милошевски, фагот
Цена на билет: 400 Денари (цена за 2 настани: „Tрио Аура“ и „Дувачки квинтет на Црна Гора“)
https://karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=1459&source=mktickets