Kонкурс за избор на идејно решение на тема за подготовка на целокупниот промотивен материјал за предстојното фестивалско издание на „Охридско лето 2018„ година на Националната установа Охридско лето – Охрид

Kонкурс  за  избор на идејно решение на тема за подготовка на целокупниот промотивен материјал за предстојното фестивалско издание на „Охридско лето 2018„ година на Националната установа Охридско лето – Охрид

 

ДЕЛ I: Инструкции за учесниците

 

 1. ДОГОВОРЕН ОРГАН

1.1 Договорен орган е Националната установа Охридско лето – Охрид со седиште на адреса: ул. Партизанска  бр. 4, 6000 Охрид, со телефон 046/262-304, 046/261-304, факс 046/261-304, електронска пошта contact@klinika.unet.mk интернет адреса: www.klinika.unet.mk.

1.2 Лице за контакт кај договорниот орган е Антонио Стаматоски, Мр. Графички инженер, телефон 077/981 -122 или на електронска адреса: antoniostamatoski@yahoo.com

 

 1. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ

Предмет на конкурсот е избор на идејно решение на тема за подготовка на целокупниот промотивен материјал за предстојното фестивалско издание на „Охридско лето 2018„ година на Националната установа Охридско лето – Охрид

 

 1. ТРОШОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Кандидатите ги сносат сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на идејното решение, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за избор на идејно решение.

 

 1. КОНКУРСНИ УСЛОВИ

 

 • Конкурсот е објавен на 16.04.2018 година со број 01/2018 и е заверен под архивски број на установата 03-119/1 од 10.04.2018 година
 • Конкурсот е анонимен, а право на учество имаат домашни и странски, физички и правни лица. Учесниците на конкурсот се пријавуваат под шифра.
 • Секој од учесниците има право да учествува со по еден труд.
 • Краен рок за предавање на конкурсните трудови е 21.05.2018 година до 12.00 часот.

Оценувањето на идејните решенија поднесени на конкурсот за избор на идејно решение го врши жири комисија избрана од Договорниот орган. Изборот на идејните решенија ќе биде објавен, најдоцна во рок од 3 (три) дена од денот на завршување на конкурсот.

 • Темата за целокупниот промотивен материјал, предмет на овој конкурс треба да биде изработено во векторски формат.
 • Векторските фајлови да бидат снимени на CD и заедно со Конкурсните трудови скици треба да се предадат во А4 формат, во затворена обвивка со натпис: Конкурс број 01/2018, со шифра и препорака „Не отварај“! Потребно е секој прилог да се нумерира со реден број во долниот десен агол и со истата шифра во горниот десен агол, како и да се приложи список на прилозите со редниот број. Податоците за авторот треба да се наведат во посебен затворен плик приложен во трудот со назнака „Автор“и назначен со истата шифра. Податоците за адресата на која треба да се врати неприфатениот труд треба да се наведат во друг плик со назнака „Адреса за враќање на трудот“ и назначен со истата шифра. Конкурсните материјали и останатата коресподенција поврзана со конкурсот се пишува на македонски јазик.
 • Трудовите се предаваат во архивата на Национална Установа – Охридско лето – Охрид на ул. Партизанска бр. 4 6000, Охрид.
 • Доколку конкурсните трудови не се спакувани како што се бара, Договорниот орган не презема никаква одговорност за ненавремено или некомплетно пристигање во архивата, губење на дел од содржината или предвремено отворање на истите.

 

 1. ЈАЗИК НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Конкурсните трудови, како и целата кореспонденција и документи се доставуваат на македонски јазик.

Доколку на конкурсот учествува странско лице конкурсниот труд го доставува на македонски јазик или на англиски јазик со задолжителен превод на македонски јазик.

Доколку дојде до не усогласување помеѓу македонскиот и англискиот текст, ќе преовладува верзијата на македонски јазик.

Целата кореспонденција помеѓу договорниот орган и учесниците ќе се одвива на македонски јазик или на англиски со превод на македонски јазик.

 1. ЖИРИ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

 Жири комисијата ќе одлучи со кој автор/и ќе се склучи договор за откуп на авторско право, согласно конкурсните критериуми.

Жири комисијата ќе поднесе извештај за својата работа и ќе ги објави резултатите од конкурсот најдоцна во рок од 3 (три)   дена од предавањето на трудовите. Неприфатените трудови се враќаат во рок од 3 (три) дена од денот на одлучувањето.

Авторите на наградените трудови и сите учесници на конкурсот ќе бидат писмено известени за резултатите од Жири комисијата.

Членовите на Жири комисијата немаат право на учество на конкурсот.

 

 1. КОНКУРСНИ КРИТЕРИУМИ

 

 • Уникатност на идејното решение;
 • Високо ниво на иновативност, впечатливост и оригиналност;
 • Идејното решение треба да содржи уметничко – естетските елементи препознатливи за дејноста на установата
 • Изводливост на решението.

 

 1. НАГРАДИ И ОТКУП

Договорниот орган ќе додели награда за избраното најдобро идејно решение во висина од 30.000,00 денари нето

Оваа награда истовремено ќе претставува и откуп на авторските права и обештетување на авторот во целост, за што истите мора да пополнат и достават соодветни Изјави за согласност.

Изјавите за согласност за откуп/отстапување на авторските права се однесуваат и важат за сите понуди доставени до договорниот орган како идејни решенија.

Со исплатата на наградата за идејно решение НУ Охридско лето – Охрид се стекнува со  авторското право на идејното решение на горенаведениот предмет на конкурсот.

Договорниот орган го задржува правото да не додели награда, односно да не изврши откуп на идејно решение.

 

 1. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
 • Со предавањето на конкурсниот труд (идејно решение) секој учесник ги прифаќа условите на конкурсот.
 • Секој учесник поединец или група, може да учествува само со еден труд.
 • Распишувачот на конкурсот со доделување на наградата ги откупува авторските права,
 • Жири комисијата нема да ги разгледува оние конкурсни трудови кои што ќе пристигнат по предвидениот рок или не се изработени според програмата.
 • Членовите на жири комисијата немаат право на учество во овој конкурс.
 • Нарачателот го задржува правото да изврши измени и корекции на наградените трудови.

 

 

Охрид, Април 2018 година                                Претседател на Жири  комисија